Final Digraph
"sh"

Phonics 80A

sh

sounds
like fi(sh)

smash

Hear the "sh" sound.  Bracket the (sh).

1.  fla(sh)

2.  crash

3.  bash

4.  ash

5.  rash

6.  trash

7.  mash

8.  rehash

9.  eyelash