Initial Digraph 
"gu"

Phonics 92B

gu

hard g

g is hard
when
next to u

guy

Can you hear the hard "g" sound?

1.  gusto   yes

2.  guard  ___

3.  guffaw  ___

4.  guzzle  ___

5.  guilty  ___

6.  germ  ___

7.  giraffe  ___

8.  gutter  ___

9.  guppy  ___